top of page

Condicions Generals

0. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.masoller.es, del qual és titular JARO, SL (d’ara endavant, Can Ràfols ).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’hi indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

Can Rafols , en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: JARO SL

 • El seu nom comercial és: Can Rafols .

 • El seu CIF és: B08082968.

 • El seu domicili social és a: MASIA CAN RAFOLS DELS CAUS S/N – 08793 Avinyonet del Penedès – Barcelona (ESPANYA).

 • Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA Tom 36.400 Foli 217 Full B 77382

Can Ràfols , ostenta les següents autoritzacions administratives:

 • CAE CAN RAFOLS : ES00008V1052V

 • CAE MAS OLLER: ES00017V1043Q

 • RSIPAC: 30.040555/CAT

 • RGSEAA: 30.03976/B

 • RIAAC CAN RAFOLS: 080042840

 • RIAAC MAS OLLER: 170025466

 • EMBOTELLADORS: 5476B

 • CT 004650 PE Al registre d’operadors titulars Empreses agràries de producció, Empreses elaboradores del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tfno: 93897 00 13

 • Email: info@canrafols.com

 • Adreça postal: MASIA CAN RÀFOLS DELS CAUS S/N – 08793 Avinyonet del Penedès – Barcelona (ESPANYA).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Can Rafols es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

Can Ràfols es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, Can Raàols podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, Can Ràols es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

Un cop dins de www.masoller.es, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.masoller.es

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

Can Ràfols pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.masoller.es. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, se li informarà al client a la compte de correu del client el més aviat possible.

Si no es troba disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, Can Ràfols podrà subministrar un producte de característiques similars sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el client va fer servir en la compra

Si Can Ràfols s’endarrerís injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.masoller.es, cal que el client sigui més gran.

A més, caldrà que el client es registri a www.masoller.es a través d’un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a Can Ràfols la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privadesa de Can Ràfols .

Els passos a seguir per fer la compra són:

 1. Seleccioneu els productes que voleu adquirir.

 2. Quan hagi acabat accedeixi a la cistella per comprovar la seva compra.

 3. Afegeixi o elimini productes de la cistella.

 4. Accedeixi al procés de pagament i enviament.

el client podrà consultar les compres anteriors al vostre compte d’usuari, o sol·licitant una còpia al correu d’atenció al client.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Can Ràfols per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà al compte de correu electrònic que va fer servir en la seva compra. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment sol·licitant-ho pels mitjans d’atenció al client per rebre la factura en paper.

6. LLIURAMENT

PRODUCTES

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L’àmbit de lliurament recull les zones següents: Europa

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. Mitjançant agència de transport:

El termini màxim de lliurament és de 3 dia/s. comptant els dies hàbils.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.canrafolsdelscaus.com vindran expressats a Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de www.masoller.es

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.

 • El tipus d’IVA és del 21%.

 • Despeses d’enviament: Despeses d’enviament s’indicaran en el moment de la compra que dependran de la quantitat i la destinació.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

a. Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 • Subministrament de begudes alcohòliques el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar Can Ràfols sobre el desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que Can Ràfols procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de Can Ràfols.

Can Ràfols comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de retorn dels béns.

10. GARANTIA LEGAL

Els productes adquirits a través de www.masoller.es tenen un període de garantia de 3 anys des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte.

El client s’ha de posar en contacte amb Can Rafols pels mitjans d’atenció al client, quan detecti el defecte en els productes adquirits.

S’exclouen de les garanties les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes o els defectes derivats de tota causa exterior.

Can Rafols respondrà davant del consumidor o usuari de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del bé. Per posar-ho de conformitat, el consumidor o usuari tindrà dret a la substitució dels béns adquirits objecte de reclamació.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Can Ràfols es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament:

 • La venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes. i la finalitat a què estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

12. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de Can Ràfols el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.

bottom of page